Ålesund kyrkjelege fellesråd


Ålesund kyrkjelege fellesråd er eit samlande organ for kyrkjene i Nye Ålesund. Fellesrådet omfattar ein representant frå kvart sokneråd, prost og ein politisk oppnemnd representant frå kommunen. Fellesrådet har mellom anna ansvar for saker som omhandlar tilsette, økonomi og kyrkjebygg. Møta i fellesrådet er normalt offentlege.