Ledig stilling


Vi søker vaktmeister - driftsteknikar

 

 

Ålesund kyrkjelege fellesråd søkjer etter vaktmeister - driftsteknikar som skal:

 • Ha ansvar for utarbeiding og oppfølging av vedlikehaldsplanar for kyrkjene og andre bygningar.
 • I samarbeid med avdelingsleiar for bygg- og anlegg utarbeide framlegg til vedlikehaldstiltak og investeringar i kyrkjer og andre bygningar.
 • I samarbeid med kyrkjetenarane føre naudsynt tilsyn med og vedlikehald av tekniske anlegg, inventar og bygningar.
 • Utføre praktiske vedlikehaldstiltak i kyrkjer og andre bygningar.
 • Ha ansvar for utarbeiding og oppfølging av HMS tiltaka i kyrkjene og dei andre bygga som fellesrådet rår over.
 • Ved behov gjere naudsynt arbeid knyt til gravstadane.

 

Vi ønskjer søkjar med følgande kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Erfaring frå liknande arbeid
 • Byggteknisk kompetanse/fagbrev handverksfag
 • Kompetanse om ENØK tiltak
 • Ha kunnskap om og kunne utføre vedlikehaldstiltak
 • Kunne nytte dataverktøy for varmestyring o.a.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

 

Det er viktig at søkjer har kjennskap til kyrkja si organisering og struktur. Vaktmeister - driftsteknikar må være medlem av Den norske kyrkja.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Pensjons- og forsikringsordning i KLP
 • IA-bedrift og bedriftshelseteneste
 • Ein spannande jobb i et kreativt og tverrfagleg miljø

 

 

Spørsmål knytt til stillinga kan rettast til avdelingsleiar Geir Peter Aure, telf: 945 32 462

Søknad sendast elektronisk til postmottak@kyrkja.alesund.no

Søknadsfrist: 31.5.2022

 

Tilbake